• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

Sense Math บิ๊กซีพระราม 2 (Happy Learning Center)

ตารางเรียนคณิต

Sense Math (Happy Learning Center)

เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบวิเคราะห์โจทย์ แนวใหม่ โดยการเรียนรู้แบบ HEURISTIC จากประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning Center) โดยการกระตุ้นให้น้องๆ ได้นำเสนอแนวคิดตนเอง ออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถคิด วิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมต้น

จุดเด่นของ Sense Math พระราม 2

- ใช้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการสอน สามารถอธิบายและแนะแนวทางการทำโจทย์เลขได้ครอบคลุมทุกด้าน(รวมทั้งน้องๆ ที่ต้องการให้สอนการบ้าน ที่น้องๆ ไม่เข้าใจจากโรงเรียน)
- เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย โดยจำนวนน้องๆ ต่อ 1 ห้อง ไม่เกิน 5 คนต่อครู 1 คน ทำให้ครูสามารถเอาใจใส่น้องๆ ทุกคนได้ง่าย และมีการประเมินผลการพัฒนาการของน้องๆ ได้ต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการเรียน Sense Math คือการให้น้องๆ ทำโจทย์ placement test ตามระดับการเรียนในโรงเรียนของน้องๆ (ประถม 1-มัธยมต้น) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่น้องๆ ควรได้รับการพัฒนา ก่อนการคัดเลือกเนื้อหาสำหรับน้องๆ แต่ละคน
- สามารถเรียนการวิเคราะห์โจทย์ Sense Math ควบคู่ไปกับการคิดเลขแบบจินตคณิต Smart Brain เพื่อให้น้องๆ ได้มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์รอบด้าน