• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร RobotsChild Smart Brain บิ๊กซีพระราม 2

หลักสูตร RobotsChild เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้

1.Junior Course
สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3 ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

2.Beginning Robotic
สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล

ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
3.Intermediate Robotic class
ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์) เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

Robots Child

4.Energy Robotics Science
ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และกา5.RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม ประกอบหุ่นยนต์สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการรเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ

ทดสอบ
สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น