• หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี
  • ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน
  • ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Smart Brain บิ๊กซีพระราม 2

Sense Math (Happy Learning Center)

เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบวิเคราะห์โจทย์ แนวใหม่ โดยการเรียนรู้แบบ HEURISTIC จากประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning Center) โดยการกระตุ้นให้น้องๆ ได้นำเสนอแนวคิดตนเอง ออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถคิด วิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมต้น

จุดเด่นของ Sense Math พระราม 2

- ใช้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการสอน สามารถอธิบายและแนะแนวทางการทำโจทย์เลขได้ครอบคลุมทุกด้าน(รวมทั้งน้องๆ ที่ต้องการให้สอนการบ้าน ที่น้องๆ ไม่เข้าใจจากโรงเรียน)
- เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย โดยจำนวนน้องๆ ต่อ 1 ห้อง ไม่เกิน 5 คนต่อครู 1 คน ทำให้ครูสามารถเอาใจใส่น้องๆ ทุกคนได้ง่าย และมีการประเมินผลการพัฒนาการของน้องๆ ได้ต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการเรียน Sense Math คือการให้น้องๆ ทำโจทย์ placement test ตามระดับการเรียนในโรงเรียนของน้องๆ (ประถม 1-มัธยมต้น) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่น้องๆ ควรได้รับการพัฒนา ก่อนการคัดเลือกเนื้อหาสำหรับน้องๆ แต่ละคน
- สามารถเรียนการวิเคราะห์โจทย์ Sense Math ควบคู่ไปกับการคิดเลขแบบจินตคณิต Smart Brain เพื่อให้น้องๆ ได้มีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์รอบด้าน

English Program For Kids

เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านไวยากรณ์ (Grammar) และด้านการสื่อสาร (Conversation) โดยครูผู้สอน ที่มีความชำนาญและจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ โดยครู 1 คน ต่อน้องๆ 2-3 คน และมีการประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียน-การสอน แบบสองทางคือมีการถาม-ตอบ ระหว่างครูและนักเรียน

หลักสูตร Smart Art

Smart Art. เปิดคอร์สศิลปะเด็กสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้สนุกกับ การเรียนศิลปะ ในแนว Creative Art ซึ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิคและวิธีการ รูปแบบแปลก ใหม่ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุขทำให้มองโลก ในแง่ดีและมีสมาธิที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งยังเป็นการฝึกใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Smart Art. เปิดสอนหลักสูตรศิลปะ โดยมีคอร์สหลากหลายรูปแบบ เช่น คอร์สวาดเส้น (Drawing) คอร์สระบายสี (Painting)คอร์สการ์ตูนมังงะ (Manga / Comic) สีน้ำ /สีอะคริลิก/ สีน้ำมัน ฯลฯ คอร์สศิลปะเด็ก ( Kids Art ) คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) คอร์สแฟชั่นดีไซน์ ( Fashion Design ) เปิดคอร์สเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์

RobotsChild

หลักสูตร RobotsChild เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล

เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้

1.Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3 ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

RobotsChild 2.Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล

ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
3.Intermediate Robotic class ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์) เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

4.Energy Robotics Science ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจต คติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ

5.RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม ประกอบหุ่นยนต์สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการ

ทดสอบ
สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น

ตารางเรียนจินตคณิต
ตารางเรียนคณิต
ตารางเรียนEnglish Program For kids
ตารางเรียนศิลปะ